LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN STEENHOUWERIJ BRETI
Artikel 1 ALGEMEEN
1.1
Definities
Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat
geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur
Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen is verwerkt
Leverancier: Steenhouwerij Breti
Wederpartij: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met een leverancier een
overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
1.2
Door de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de
wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze
voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3
De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de
wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.
Artikel 2 OFFERTES, OVEREENKOMSTEN
2.1
Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen
van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende de in
de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het
aanbod gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken
van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.
2.2
Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in
het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.
Artikel 3 PRIJZEN
3.1
De prijzen genoemd in de offerte en de overeenkomst zijn inclusief BTW tenzij
anders vermeld.
Artikel 4 MATERIAAL/KWALITEIT
4.1
Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie
van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Een groot aantal natuursteensoorten is onderhevig aan verwering.
4.2
De leverancier is gehouden het in het monument te verwerken materiaal in kleur en
structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
4.3
Voor leveringen van natuurstenen onderdelen welke bestemd zijn voor de woningbouw gelden de volgende toleranties:
Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5,0 cm is een afwijking van
ten hoogste 2,0 mm toegestaan: bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de
toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de
toegestane afwijking 4,0 mm.
Voor leveringen van natuurstenen onderdelen welke bestemd zijn voor grafmonumenten gelden de volgende toleranties:
De afzonderlijke onderdelen mogen een maatafwijking hebben van maximaal 1,0 cm.
De totale buitenmaten van het grafmonument mogen maximaal 2,0 cm afwijken.
4.4
Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van
kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar
boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
4.5
Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling
passen.
4.6
De wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen
in structuur en kleur. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot
het betalen van schadevergoeding.
Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD
5.1
Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige
gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van
de leverancier.
5.2
De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in
gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt
gegeven om alsnog na te komen. De leverancier is bij overschrijding van de levertijd,
behalve in geval van overmacht, verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden
wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden
gemaakt.
5.3
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het
recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en
aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de
leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting
te kunnen voldoen.
Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
6.1
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
- onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het
gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven,
geschikt is;
- onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere
door de wederpartij ingeschakelde personen.
6.2
De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of
derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en).
Evenmin aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden
in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld
door de wederpartij of diens opdrachtgever.
6.3
De aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de overeenkomst is steeds
beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
Artikel 7 RECLAMES MET BETREKKING TOT GEBREKEN/ GARANTIE
7.1
Voor leveringen van natuurstenen onderdelen welke bestemd zijn voor de woningbouw moeten reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken binnen 14 dagen geschieden.
7.2
Na het verstrijken van de termijn die worden bedoeld in het vorige lid van dit artikel
wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd.
Reclames worden dan door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
7.3
Op alle nieuw geleverde grafmonumenten geeft de leverancier 15 jaar garantie (tenzij uitdrukkelijk vermeld in de offerte) welke de volgende gebreken dekt:
- Het verzakken van het grafmonument
- Het loslaten van de afzonderlijke onderdelen
- Schade aan de gedenksteen door natuurlijke gebreken in de steen
De volgende punten vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie:
- Het loslaten van de verf in de letters (buiten een periode van 5 jaar na oplevering)
- Fysieke beschadigingen (krassen, bladders, breuken, e.d.) welke niet veroorzaakt zijn door de leverancier.
7.4
De bovenvermelde garantie komt te vervallen indien de wederpartij of
derden, buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en).
7.5
De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de belettering ligt ten aller tijden bij de wederpartij.
Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1
De door de leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij
volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.2
De wederpartij geeft voorzover noodzakelijk een onherroepelijke volmacht aan de
leverancier de geleverde zaken te verwijderen voor de periode waarin de wederpartij
in verzuim is.
Artikel 9 BETALING
9.1
Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden
binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur.
9.2
De leverancier kan eisen dat door de wederpartij een aanbetaling wordt gedaan.
9.3
Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat
binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij
zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.
9.4
Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn
is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet
vereist. Wederpartij is aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per
maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de
berekening als een gehele maand.
9.5
De buitengerechtelijke kosten die de leverancier moet maken om zijn rechten uit de
overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder
zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechtskundige bijstand.
De incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim
intreedt, met een minimum van

Downloaden

 

Onze algemene voorwaarden zijn ook als .PDF te downloaden